Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PDI 2018-2023

2021.11.16

I. ANALIZA ȘI DIAGNOZA

 

I. 1. ARGUMENT

 

Politica educațională a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Tăuteu respectă legile și principiile care guvernează învățământul preuniversitar românesc.

Prezentul Plan de Dezvoltare Instituțională elaborat pentru un ciclu de 5 ani, 2018 - 2023, este realizat pe baza condițiilor sociale, economice și tehnologice, așa cum reies ele din analiza PESTE, precum și a rezultatelor analizei SWOT.

PDI este documentul care reflectă personalitatea unității de învățământ. Noul PDI este construit după evaluarea Planului de dezvoltare instituțională implementat anterior, cu viabilitate 4 ani. Dacă până acum, Școala Gimnazială Nr. 1 Tăuteu și-a propus ca misiune creșterea an de an a calității procesului instructiv-educativ, astfel încât să devină un reper în cadrul comunității locale, prin noul PDI ne propunem menținerea și, în continuare, dezvoltarea unității de învățământ din punct de vedere cantitativ și calitativ. Prin el vom stabili strategia școlii în următorii 5 ani, vom fixa țintele strategice pe baza evaluării PDI-ului încheiat, pe baza analizei SWOT din care extragem anumite puncte slabe și amenințări. De asemenea, vom stabili țintele strategice în funcție de viziune, de misiunea asumată, de resursele umane, materiale și financiare existente și / sau estimate. Principiul continuității stă la baza culturii organizaționale a Școlii Gimnaziale Nr. 1 Tăuteu, continuitate susținută atât de rezultatele copiilor, de performanțele acestora obținute sub îndrumarea cadrelor didactice, cât și de așteptările părinților și ale comunității locale.

PDI 2018-2023 oferă direcția de dezvoltare a instituției de învățământ, precizând elementele tuturor domeniilor funcționale: management instituțional, curriculum, resurse umane, resurse materiale și financiare și relații comunitare.

 

 

 

 

 

 

I. 2. CONTEXT LEGISLATIV

 

Proiectul de dezvoltare instituţională este conceput în conformitate cu:

  1. Legea Educației Naționale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 cu modificările și completările ulterioare
  2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 din 9 septembrie 2020 
  3. Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  4. Ordinul M.E.N.C.S 4742/2016;
  5. Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata 2014;

       

I. 3. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN

I.3.1 PREZENTAREA GENERALĂ A ȘCOLII GIMNAZIALE NR.1 TĂUTEU CU PERSONALITATE JURIDICĂ

 

Tipul şcolii: școală Gimnazială cu nivel primar și preșcolar

Adresa unității de învățământ: Tăuteu, nr. 209 – Școala Gimanzială Nr.1 Tăuteu

Tăuteu, nr. 370 -      clasele primare

  •        Grăidinița cu Program Prelungit

Chiribiș. nr. 66 -    Școala Gimnazială Nr. 3 Chiribiș

                                                                           nr.65 -  Grădinița cu Program Normal Nr.2

                                                           Poiana nr.  75 -    Școala Primară Nr.1 Poiana

  • Grădinița cu Program Normal Nr.3

Felul unităţii: independentă, cu personalitate juridică

Forme de învăţământ: de masă

Formă de proprietate: de stat

Formă de finanţare: buget de stat, buget local

Limba de predare : limba română și limba maghiară

Populaţia şcolară - în anul şcolar 2019-2020: 139 elevi

Populația preșcolari - în anul şcolar 2019-2020: 47 preșcolari

Total: 186 de copii

                                    

I.3.2 SCURT ISTORIC/ EVOLUŢIA ÎN TIMP

 

Datele despre înfiinţarea scolilor provin din Dicţionarul Geografic scris de Fényes Elek din 1851. De aici aflăm că la începutul anilor 1700 s-a înfiinţat școala reformată la Tăuteu. Era alcătuită dintr-o singură încăpere unde învăţau băieţi si fete împreună. Însemnările despre învăţători nu se extind pe perioade îndelungate, ceea ce indică faptul că funcţionarea școlii în secolul al 18.-lea a fost întreruptă de câteva ori. Din anul 1800 în fiecare an școala și-a deschis porţile, clădirea scolii generală a fost construit între 1835-36, casa învăţătorului de lângă aceasta a fost construit în 1880. Pe vremea aceasta în scoala generală erau deja 4, apoi 5 si chiar 6 clase sub îndrumarea unui dascăl.

Şcoala pentru fete a fost construită în 1912, în prezent funcţionează grădiniţa în clădire, pe vremea aceasta s-a separat educarea fetelor de către fete. Între cele două războaie mondiale s-a înfiinţat scoala de stat unde limba de predare a fost cea română. După 1945 s-a creat o sală de clasă si în casa învăţătorului, din cauza numărului mare de copii. Şcoala de fete a devenit grădiniţă din 1953, cu două grupe: mic si mare. După ce s-a construit scoala generală I-VIII, nu  s-a mai folosit ca sală de clasă, a devenit bibliotecă pentru o vreme.

Școala Gimnazială Nr.1 Tăuteu se află in localitatea Tăuteu, nr.209, comuna Tăuteu  jud. Bihor, situata la 10 km de municipiul Marghita; Teritoriul adiministrativ al comunei cuprinde satele Tăuteu, Chiribiş, Poiana, Bogei, Ciutelec, fiecare cu şcoala proprie. De Şcoala Gimnazială Nr.1 Tăuteu apartin:  Şcoala Gimnazială Nr.3 Chiribiş şi Şcoala Primară Nr.1 Poiana.

Populația comunei însumează 4000 locuitori având o structură etnică diversă atât români, maghiari cât si rromi. Populația activă este încadrată în sectorul primar- agricol si secundar-industrial , cu migrare temporara spre orasul Marghita pentru  munca. Comuna este asezata din punct de vedere fizico-geografic la contactul dintre Dealurile de Vest si Câmpia de Vest a României.

Școala Gimnazială Nr.1 Tăuteu cuprinde : Școala cu clasele pregătitoare-VIII  cu două corpuri de clădire renovate în anul 2007 unde își desfășoară activitatea clasele pregătitoare-IV si V-VIII, Grădinița cu Program Normal Nr.1 Tăuteu, gradinița nouă dată în funcțiune în octombrie 2014. Aici predarea se face in limba maghiară.

Școala Gimnazială Nr.3 Chiribiș : cu două corpuri de clădire renovate în anul 2007 , unde își desfășoară activitatea Grădinița cu Program Normal Nr.2, clasele pregătitoare-IV și clasele V-VIII. Predarea se face în limba română.

            Școala Primară Nr.1 și Grădinița cu Program Normal Nr.3 Poiana își desfășoară activitatea în același corp de clădire vechi, parțial renovat în 2007. Aici copiii sunt de etnie română, maghiară si rromă, iar predarea se face în limba română.

Repere geografice: Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Tăuteu se ridică la 4.063 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 4.488 de locuitori. Nu există o etnie majoritară, locuitorii fiind români (49,1%), maghiari(29,14%) și romi (17,18%). Pentru 3,77% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

 Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși(53,02%), dar există și minorități de reformați (22,96%), penticostali (11,22%), romano-catolici (5%) și baptiști(1,55%). Pentru 4,73% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.